Analiza zachowania się konstrukcji budynku przy ul. Brodzińskiego 1 ,w świetle stwierdzonego stanu technicznego oraz przeprowadzonych badań geologicznych

analiza konstrukcji budynku

Celem opracowania niniejszej zostaną wyniki badań geologicznych podłoża w rejonie ściany frontowej i od strony podwórka . Wykonana zostanie analiza dokumentacji jest analiza zachowania się budynku przy ul. Brodzińskiego 1. Przyczyną są uszkodzenia konstrukcji budynku powstałe w latach ubiegłych . W analizie wykorzystane wytrzymałościowa stropów drewnianych bazująca na rzeczywistym stanie technicznym konstrukcji nośnej pojedynczych elementów drewnianych stropu.

  • Obliczenia wykonano metodą modelu przestrzennego powłokowego z rzeczywistym układem statycznym pracującej konstrukcji.
  • Konstrukcja modelu uwzględnia wszystkie siły przekrojowe w ścianach wywołujące naprężenia złożone wg. hipotezy von Misesa z uwzględnieniem podparć jakie występują w układzie fundamentów ławowych.
  • Fundamenty te mają na całej powierzchni rzutu fundamentów zróżnicowane warunki gruntowe przedstawione w dokumentacji geologicznej w której dane otrzymano po wykonaniu 8 otworów w około kamienicy zarówno od strony ulicy jak i podwórka.
  • Model zawiera obciążenie masą własną konstrukcji , parciem wiatru i masą śniegu zalegajacego na powierzchni więźby dachowej zgodnie z wytycznymi normy śniegowej PN-EN 1991-1-4 strefa I na terytorium Polski .